dinsdag 31 januari 2023

Shri Ganésh aartie

Shri Ganésh aartie

Refrein:
Djay Ganésh, djay Ganésh, djay Ganésh déwaa,
Maataa djaakie Paarwatie pietaa Mahaadéwaa.

 Coupletten:

Ék dant dayaawant chaar bhoedjaa dhaarie,
maathé par tielak sohé moes kie sawaarie.

Paan charrhé, phoel charrhé aur charrhé méwaa,
laddoewan kaa bhog lagé sant karé séwaa.

Andhé ko aankh dét korrhien ko kaayaa,
baandjhan ko poetra dét nierdhan ko maayaa.
Soerya Sjaam sjaran aayé safal kiedjé séwaa.