woensdag 22 maart 2023

Kaalie chaaliesaa

Kaalie chaaliesaa

Dohaa:
Djay djay Sietaaraam ké, madhya-waasienie Amb.
Déhoe darsj Djagdamb ab, karo na maatoe wielamb.
Djay Taaraa djay Kaaliekaa, djay dasj wiedyaawriend.
Kaalie chaaliesaa rachat, ék siedh-kawie hiend.

 1. Djay kaalie kankaal maalienie, djay mangalaa mahaa Kapaalienie.
 2. Raktbiedj wadh kaariennie maataa, sadaa bhaktdjan kie soekhdaataa.
 3. Sjéro maaliekaa bhoeshiet angé, djay Kaalie madh madhya matangé.
 4. Har hriedayaarwiend soe-wielaasienie, djag Djagdamb sakal doekh-naasienie.
 5. Hrieng Kaalie Sjrie mahaa karaalie, Krieng kalyaannie daksjienn Kaalie.
 6. Djay kalaawatie djay wiedyaawatie, djay Taaraa soendrie mahaamatie.
 7. Déhoe soe-boedhie harhoe sab sankatt, hot bhakt ké aaté pargatt.
 8. Djay Om-kaaré djay hoeng-kaaré, mahaa sjaktie djay aparam-paaré.
 9. Kamlaa kalieyoeg darp wienaasjanie, sadaa bhaktdjan kie bhay-naasjanie.
 10. Ab Djagdamb na dér lagaawa-hoe, doekh dariedrataa mor hattaa-wahoe.
 11. Djayatie karaal kaal kie maataa, kaalaanal samaan dyoetiegaataa.
 12. Djay Sjankarie soerésjie sanaatanie, kottie siedh kawie maatoe poeraatanie.
 13. Kapaardienie kalie kalp wiemochanie, djay wiekasiet naw nalien wielochanie.
 14. Aanand aanand karannie niedhaanaa, déhoe maatoe mohie niermal gyaanaa.
 15. Karoennaa-amriet saagar kriepaa-mayie, hohoe doeshtt-djan par ab nierdayie.
 16. Sakal djiew tohie param pieyaaraa, sakal wiesjwa toré aadhaaraa.
 17. Pralay kaal mé nartan kaariennie, djag-djananie sab djag kie paalienie.
 18. Mahodarie maahésjwarie maayaa, hiemgierie soetaa wiesjwa kie chhaayaa.
 19. Swach-chhandarad maarad dhoen maahie maahien, gardjat toehie aur koy naahien.
 20. Sfoeriet mannie gannaa-kaar prataané, taaraagann toe wyom bietaané.
 21. Sjrie Raadhaa santan hiet-kaariennie, agnie na paanie atie doeshtt-wiedaariennie.
 22. Dhoemra wielochan praann wiemochanie, Sjoembh Niesjoembh mathanie soelochanie.
 23. Sahastra-bhoedjie saroroeh maalienie, Chaamoenddé marghatt kie waasienie.
 24. Khappar madhya soesjonniet saadjie, maaréw maa Mahieshasoer paadjie.
 25. Amb Ambiekaa Channdd CHannddiekaa, sab éké toem aadie Kaaliekaa.
 26. Adjaa ék roepaa bahoe roepaa, akath charietra sjaktie anoepaa.
 27. Kalkat-taa ké daksjienn dwaaré, moertie tor mahésjie apaaré.
 28. Kaadambarie paan rat Sjyaamaa, djay Maatangie kaam ké dhaamaa.
 29. Kamalaasan waasienie kamalaayanie, djay Sjyaamaa djay Sjyaamaayanie.
 30. Raamraté nawa-rasé prakrietie hé, djayatie bhakt oer koematie soematie hé.
 31. Djayatie Brahma Sjiew Wieshnnoe kaamdaa, djayatie ahiensaa dharma djan-madaa.
 32. Djal thal nabh manddal mé wyaapienie, saudaamienie madhya alaapienie.
 33. Djhananan tachchhoem rien rien naadienie, djay Saraswatie wiennaa waadienie.
 34. Om ayng hrieng klieng sjrieng Chaamoenddaa, kaliet kantth sjobhiet narmoenddaa.
 35. Djay brahmaanndd siedh kawie maataa, Kaamaakhyaa Kaalie wiekyaataa.
 36. Hiengoe-laadj Wiendhyaachal waasienie, attahaasienie agha-naasjienie.
 37. Kietnie astoetie karo akhanddé, toe Brahmaanddé sjaktie djiet-khannddé.
 38. Yah chaaliesaa djo nar gaawé, maatoe bhakt waanchhiet phal paawé.
 39. Maalaa aur phal phoel charrhaawé, maans khoen sé nahien chhoe-aawé.
 40. Sab kie toem samaan mahtaarie, kaahé koyie bakraa ko maarie.

 
Dohaa:
Djay Kapaalienie djay Sjiewaa, djay djay djay Djagdamb.
Sadaa bhaktdjan kérie doekh, harhoe maatoe awielamb.