donderdag 29 september 2022

Sjiew aartie

Sjiew aartie

Refrein:
Djay Sjiew Omkaaraa, prabhoe djai Sjiew Omkaaraa,

Brahmaa Wiesjnoe Sadaa-sjiew ardhaangie dhaaraa,
Om har har har Mahaadéw....

Coupletten:

Ékaanan, chatoeraanan, panchaanan raadjé,
Hansaasan Garoerraasan Wrieshwaahan saadjé,
Om har har har Mahaadéw....

Do bhoedj, chaar chatoer-bhoedj dashbhoedj té sohé,
Tieno roep nirakhté triebhoewan djanmohé,
Om har har har Mahaadéw....

Aksh-maalaa ban-maalaa moendd-maalaa dhaarie,
Chandan mriegmad sohay, bholé shoebhkaarie,
Om har har har Mahaadéw....

Shwétaambar pietaambar baaggambar angé,
Brahmaadiek Sankaadiek Bhoetaadiek sangé,
Om har har har Mahaadéw....

Kar madhyé kamanddaloe chakra trieshoel dhaarie,
Soekhkaarie doekh-haarie djag-paalan-kaarie,
Om har har har Mahaadéw....

Brahmaa Wiesjnoe Sadaa-sjiew djaanat awiewékaa,
Pranawaakshar ké madhyé yé tieno ékaa,
Om har har har Mahaadéw....

Triegoen swaamie djie kie aartie djo koyie nar gaawé,
Kahat Siewaanand swaamie man waanchiet phal paawé,
Om har har har Mahaadéw....