woensdag 22 maart 2023

Laksjmie aartie

Laksjmie aartie

Refrein:
Om djay Laksjmie maataa, mayyaa djay Laksjmie maataa.
Toem ko niesjdien séwat, har Wiesjnoe Dhaataa,
Om djay Laksjmie maataa.

Coupletten:

Oemaa Ramaa Brahmaannie, toem hie djag-maataa,
Soerya Chandramaa dhyaawat, Naarad rieshie gaataa,
Om djay Laksjmie maataa.

Doergaa roep nierandjanie, soekh sampatie daataa.
Djo koyie toem ko dhyaataa, riedhie siedhie dhan paataa,
Om djay Laksjmie maataa.

Toem paataal niewaasanie, toem hie sjoebh daataa.
Karm prabhaaw prakaasjienie bhaw niedhie kie traataa,
Om djay Laksjmie maataa.

Djies ghar mé toem rahtie, sab sadgoen aataa.
Sab sambhaw ho djaataa, man nahie ghabrraataa,
Om djay Laksjmie maataa.

Toem bien yagya na howé, wastra na ho raataa,
khaan paan kaa waybhaw, sab toem sé aataa,
Om djay Laksjmie maataa.

Sjoebh goen mandier soendar, ksjierodadhie djaataa,
ratna chatoerdasj toem bien, koyie nahie paataa,
Om djay Laksjmie maataa.

Maahaa-Laksjmie djie kie aartie, djo koyie nar gaataa,
oer aanand samaataa, paap oetar djaataa,
Om djay Laksjmie maataa.